2017ko aurrekontua

Atal honetan Itsasondoko herriak 2017 urtean dituen udal aurrekontuaren xehetasunak ikus ditzazkezu:

SARRERAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Zuzeneko zergak 130.000 
2 Zeharkako zergak 100 €
3 Tasak eta bestelako sarrerak 119.040 €
4 Transferentzia arruntak 505.159 €
5 Ondare sarrerak 16.676 €
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0 €
7 Kapital-transferentziak 89.025€
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza pasiboak 0 €
  Guztira 860.000 €

 
 

GASTUAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Pertsonal gastuak 287.582€
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuetan 230.574€
3 Finantza gastuak 150 €
4 Transferentzia arruntak 130.769 €
5. Ondare Sarrerak 0€
6 Inbertsio errealak 210.924€
7 Kapital trasferentziak 0 €
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza-pasiboak 0 €
  Guztira 860.000